WARUNKI UŻYTKOWANIA

Warunki niniejszej umowy („Warunki użytkowania”) regulują stosunki między Państwem a Pragmatic Play (zwanym dalej „Pragmatic Play”, „my” lub „nas”) w odniesieniu do korzystania przez Państwa z gier, stron internetowych i powiązanych usług Pragmatic Play („Serwis”). Korzystanie z Serwisu jest również regulowane przez Politykę prywatności Pragmatic Play, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania i uważana za ich integralną część.

Przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z Serwisu, w tym przeglądaniem jakiejkolwiek strony internetowej Pragmatic Play lub dostępem do gry, muszą Państwo zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę prywatności. Korzystając z Serwisu, oświadczają Państwo, że mają ukończone 18 lat (lub legalny wiek uprawniający do hazardu w jurysdykcji, w której Państwo zamieszkują, jeśli jest on wyższy) oraz że rozumieją i zgadzają się Państwo na niniejszy Regulamin. Jeżeli wchodzą Państwo do serwisu z portalu społecznościowego, takiego jak Facebook, powinni Państwo przestrzegać jego warunków użytkowania/użytkowania, jak również niniejszych warunków użytkowania.

Instalując, używając lub w inny sposób uzyskując dostęp do Serwisu, zgadzają się Państwo na niniejsze Warunki Użytkowania. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami użytkowania, prosimy nie korzystać z Usługi lub w inny sposób uzyskiwać do niej dostęp. Dla uniknięcia wątpliwości, korzystanie z Serwisu jest nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez lokalne ustawodawstwo.

Pragmatic Play zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków użytkowania i Polityki prywatności w dowolnym czasie poprzez opublikowanie zmienionych warunków w Serwisie Pragmatic Play. Będzie się uważać, że zaakceptowali Państwo takie zmiany poprzez dalsze korzystanie z Serwisu. Jeśli w jakimkolwiek momencie nie zgadzają się Państwo na jakąkolwiek część aktualnej wersji naszych Warunków użytkowania, Polityki prywatności lub innych zasad, które mogą być ustanowione przez Pragmatic Play od czasu do czasu, zasad lub kodeksów postępowania odnoszących się do korzystania przez Państwa z Usług, Państwa licencja na korzystanie z Usług zostanie natychmiast zakończona, a Państwo muszą natychmiast zaprzestać korzystania z Usług.

LICENCJA

Udzielenie licencji i ograniczenia

Pod warunkiem Państwa zgody i ciągłego przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania oraz wszelkich innych stosownych zasad Pragmatic Play, udzielamy Państwu niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej ograniczonej licencji z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń na dostęp i korzystanie z Serwisu dla własnych niekomercyjnych celów rozrywkowych. Zgadzają się Państwo nie korzystać z Serwisu w żadnym innym celu.

Następujące ograniczenia dotyczą korzystania z Serwisu:

Nie uzyskają Państwo dostępu do Serwisu, jeśli nie ukończyli Państwo 18 lat (lub nie osiągnęli legalnego wieku uprawniającego do hazardu w jurysdykcji, w której Państwo zamieszkują, jeśli jest on wyższy). Ograniczą Państwo korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie i odmówią Państwo dostępu dzieciom poniżej 18 roku życia (lub wieku legalnego uprawniającego do hazardu w jurysdykcji, w której Państwo zamieszkują, jeśli jest on wyższy). Przyjmują Państwo pełną odpowiedzialność za wszelkie nieuprawnione korzystanie z Serwisu przez osoby niepełnoletnie.

Nie mogą Państwo korzystać z Serwisu, jeśli wcześniej zostali Państwo usunięci przez Pragmatic Play lub wcześniej otrzymali zakaz grania w jakiekolwiek gry Pragmatic Play.

Usługę mogą Państwo wykorzystywać wyłącznie do celów niekomercyjnych. Zabrania się wykorzystywania serwisu do reklamowania, zabiegania o nie lub przekazywania komukolwiek jakichkolwiek reklam handlowych, w tym łańcuszków, śmieci, spamu lub powtarzających się wiadomości. Zabrania się wykorzystywania Serwisu lub jego części (w tym, ale nie tylko, wszelkich obrazów, grafik, tytułów) w połączeniu z jakimikolwiek innymi grami, produktami, usługami lub oprogramowaniem bez wyraźnej pisemnej zgody Pragmatic Play.

Jako warunek korzystania z serwisu, gwarantują Państwo i zobowiązują się wobec Pragmatic Play, że nie będą Państwo korzystać z serwisu w żadnym celu, który jest niezgodny z prawem lub zakazany przez niniejsze warunki, postanowienia i uwagi. Nie mogą Państwo korzystać z Serwisu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Serwis lub zakłócić korzystanie z Serwisu przez inne osoby. Nie mogą Państwo uzyskiwać ani próbować uzyskiwać żadnych materiałów lub informacji w sposób, który nie został celowo udostępniony lub dostarczony za pośrednictwem Serwisu. Nie wolno Państwu podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu, serwerów, na których Serwis jest przechowywany, ani żadnych serwerów, komputerów lub baz danych podłączonych do Serwisu. W przypadku naruszenia tego postanowienia zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Państwa tożsamość. W przypadku takiego naruszenia, Państwa prawo do korzystania z Serwisu zostanie natychmiast utracone.

Jakiekolwiek korzystanie z serwisu z naruszeniem niniejszych ograniczeń licencyjnych jest surowo zabronione i może skutkować natychmiastowym cofnięciem Państwa ograniczonej licencji oraz może narazić Państwa na odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa. Zgadzają się Państwo, że w żadnym wypadku nie będą Państwo:

Podejmowanie jakichkolwiek działań, które Pragmatic Play uzna za sprzeczne z duchem lub intencją Serwisu lub niewłaściwe korzystanie z usług wsparcia Pragmatic Play.

Używanie exploitów, oprogramowania automatyzującego, botów, hacków, modów lub innego nieautoryzowanego oprogramowania osób trzecich, przeznaczonego do modyfikowania lub zakłócania działania Serwisu lub jakiejkolwiek gry Pragmatic Play, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Zakłócać, przeciążać lub pomagać w zakłócaniu lub przeciążaniu jakiegokolwiek komputera lub serwera („Serwer”) używanego do oferowania lub wspierania Serwisu lub jakiegokolwiek środowiska gier Pragmatic Play.

inicjowania, wspomagania lub angażowania się w jakiekolwiek ataki, w tym bez ograniczeń w rozpowszechnianie wirusów, ataki typu denial of service na Serwis lub inne próby zakłócenia działania Serwisu lub korzystania z niego przez inne osoby.

Próbować uzyskać nieuprawniony dostęp do Serwisu, Serwerów lub sieci połączonych z Serwisem w inny sposób niż za pomocą interfejsu użytkownika udostępnionego przez Pragmatic Play.

Zamieszczania informacji obraźliwych, zawierających groźby, obscenicznych, oszczerczych, zniesławiających, rasistowskich, seksualnych, religijnych lub w jakikolwiek inny sposób niewłaściwych lub obraźliwych.

Usiłować lub nękać, wykorzystywać lub krzywdzić, lub popierać lub podżegać do nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby lub grupy, w tym pracowników Pragmatic Play, włącznie z przedstawicielami działu obsługi klienta.

Udostępnianie za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek materiałów lub informacji, które naruszają prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawo do prywatności, prawo do wizerunku lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, lub podszywają się pod jakąkolwiek inną osobę, w tym bez ograniczeń pod pracownika Pragmatic Play.

Odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja, dezasemblacja, rozszyfrowanie lub inne próby pozyskania kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania bazowego lub innej własności intelektualnej wykorzystywanej do zapewnienia

Uzyskać jakiekolwiek informacje z Serwisu lub jakiejkolwiek gry Pragmatic Play za pomocą jakiejkolwiek metody, która nie została wyraźnie dozwolona przez Pragmatic Play.

Pragmatic Play zastrzega sobie prawo do określenia, jakie postępowanie uważa za naruszające zasady użytkowania lub w inny sposób wykraczające poza intencje lub ducha niniejszego Regulaminu lub samego Serwisu. Pragmatic Play zastrzega sobie prawo do podjęcia w związku z tym działań, które mogą obejmować zakaz korzystania przez Państwa z Serwisu w całości lub w części.

1.2 Zawieszenie i likwidacja konta i usług

Bez ograniczenia innych środków prawnych, Pragmatic Play może ograniczyć, zawiesić, wypowiedzieć, zmodyfikować lub usunąć konta lub dostęp do naszego Serwisu lub jego części, jeśli Państwo (lub Pragmatic Play podejrzewa, że Państwo) nie przestrzegają któregokolwiek z niniejszych Warunków użytkowania lub za rzeczywiste lub podejrzewane nielegalne lub niewłaściwe korzystanie z Serwisu, z lub bez powiadomienia Państwa.

Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy ograniczyć, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi, zabronić dostępu do naszych gier i stron oraz ich treści, usług i narzędzi, opóźnić lub usunąć hostowane treści, a także podjąć techniczne i prawne kroki w celu uniemożliwienia użytkownikom dostępu do usługi, jeżeli uważamy, że stwarzają oni ryzyko lub ewentualne zobowiązania prawne, naruszając prawa własności intelektualnej osób trzecich lub postępując niezgodnie z literą lub duchem naszych warunków lub zasad.

Pragmatic Play zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania i/lub wspierania Usługi lub określonej gry lub części Usługi w dowolnym momencie, w którym to momencie Państwa licencja na korzystanie z Usługi lub jej części zostanie automatycznie wypowiedziana. W takim przypadku i dla uniknięcia wątpliwości Pragmatic Play nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy, świadczeń lub innych rekompensat dla użytkowników w związku z takimi przerwanymi Usługami.

WŁASNOŚĆ

2.1 Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w Serwisie (w tym bez ograniczeń wszelkie projekty stron internetowych, teksty, grafiki, zdjęcia, gry, tytuły, kody komputerowe, tematy, przedmioty, postacie, imiona postaci, historie, dialogi, chwytliwe frazy, koncepcje, dzieła sztuki, animacje, dźwięki, kompozycje muzyczne, efekty audiowizualne, metody działania, prawa moralne, dokumentacja, transkrypty czatu w grze, informacje o profilu postaci. Bazowy kod źródłowy, oprogramowanie i inne prawa własności) są własnością lub są licencjonowane przez Pragmatic Play. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, w tym bez ograniczeń wszelkie prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności, w związku ze swoją grą i Serwisem. Przyjmują Państwo do wiadomości, że nie wolno Państwu powielać Serwisu lub jego części w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody Pragmatic Play. W zakresie, w jakim jakikolwiek materiał może być pobrany lub wydrukowany, taki materiał może być pobrany tylko na jeden komputer osobisty, a kopie twarde mogą być drukowane wyłącznie do Państwa osobistego i niekomercyjnego użytku. W żadnym wypadku korzystanie z serwisu nie daje Państwu prawa do jakichkolwiek praw własności intelektualnej, które są naszą własnością lub własnością osób trzecich. Nie udziela się żadnych praw do używania lub powielania nazw handlowych, znaków towarowych lub logo, chyba że właściciel tych praw wyraźnie zezwoli na to na piśmie. Każde naruszenie tego wymogu, o którym się dowiemy, zostanie w rozsądnym czasie zgłoszone odpowiedniemu właścicielowi praw własności intelektualnej w celu podjęcia odpowiednich działań i egzekucji.

2.2 Treści użytkownika

„Zawartość Użytkownika” oznacza wszelkie komunikaty, obrazy, dźwięki i wszelkie materiały, dane i informacje, które Państwo przesyłają lub przekazują za pośrednictwem klienta Pragmatic Play lub Serwisu, lub które przesyłają lub przekazują inni użytkownicy, w tym bez ograniczeń wszelkie teksty czatu. Przekazując lub wysyłając jakąkolwiek Zawartość Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, potwierdzają Państwo, oświadczają i gwarantują, że takie przekazanie lub wysłanie jest (a) dokładne i nie jest poufne; (b) nie narusza żadnych praw, ograniczeń umownych lub innych praw osób trzecich, oraz że posiadają Państwo pozwolenie od jakiejkolwiek osoby trzeciej, której dane osobowe lub własność intelektualna są narażone w Zawartości Użytkownika; (c) wolna od wirusów, adware, spyware, robaków lub innych złośliwych kodów; oraz (d) przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że wszelkie Państwa dane osobowe zawarte w takich treściach będą zawsze przetwarzane przez Pragmatic Play zgodnie z jej polityką prywatności.

Pragmatic Play zastrzega sobie prawo według własnego uznania do przeglądania, monitorowania, zakazywania, edytowania, usuwania, uniemożliwiania dostępu lub w inny sposób uniemożliwiania dostępu do jakiejkolwiek Treści Użytkownika (w tym bez ograniczeń do Państwa Treści Użytkownika) bez uprzedzenia z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu w dowolnym czasie.

ZAWARTOŚĆ UŻYTKOWA

3.1 Przegląd treści

Pragmatic Play nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie użytkownika przesyłającego treści użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie serwisu pod kątem nieodpowiednich treści lub zachowań. Nie sprawdzamy i nie możemy sprawdzać wstępnie lub monitorować wszystkich treści użytkowników. Korzystanie z Serwisu odbywa się na Państwa własne ryzyko. Korzystając z Serwisu, mogą być Państwo narażeni na kontakt z treściami Użytkownika, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób niezgodne z Państwa oczekiwaniami. Ponoszą Państwo wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z jakichkolwiek Treści Użytkownika dostępnych w związku z Serwisem. Według naszego uznania, nasi przedstawiciele lub technologia mogą monitorować i/lub nagrywać Państwa interakcję z Serwisem lub komunikację (w tym bez ograniczeń tekst czatu) podczas korzystania z Serwisu.

Poprzez zawarcie niniejszych Warunków użytkowania, niniejszym wyrażają Państwo nieodwołalną zgodę na takie monitorowanie i nagrywanie. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że nie mają Państwo żadnych oczekiwań co do prywatności w związku z przekazywaniem jakichkolwiek Treści Użytkownika, w tym bez ograniczeń tekstu czatu lub komunikacji głosowej.

Jeśli Pragmatic Play zdecyduje się w dowolnym momencie, według własnego uznania, na monitorowanie Serwisu, Pragmatic Play nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za treści użytkowników i nie jest zobowiązana do zmiany lub usunięcia nieodpowiednich treści użytkowników. Mamy prawo, ale nie obowiązek, według własnego uznania edytować, odmawiać zamieszczenia lub usuwać wszelkie treści użytkowników.

3.2 Wykorzystanie informacji przez innych członków serwisu

Serwis może zawierać różne fora, blogi i funkcje czatu, na których mogą Państwo zamieszczać treści użytkownika, w tym swoje spostrzeżenia i komentarze na określone tematy. Pragmatic Play nie może zagwarantować, że inni członkowie nie wykorzystają pomysłów i informacji, którymi Państwo się dzielą. Dlatego, jeśli mają Państwo pomysł lub informacje, które chcieliby Państwo zachować w tajemnicy i/lub nie chcą, aby inni je wykorzystali, nie należy ich publikować w Serwisie. Pragmatic Play nie ponosi odpowiedzialności za ocenę, wykorzystanie lub wynagrodzenie Państwa pomysłów lub informacji, które zdecydują się Państwo przesłać.

Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za informacje, które zamieszczają Państwo w Serwisie, za jego pośrednictwem lub w związku z nim oraz które udostępniają Państwo innym. Pragmatic Play może odrzucić, odmówić zamieszczenia lub usunąć dowolną Treść Użytkownika z dowolnego lub bez powodu, w tym między innymi Treść Użytkownika, która w wyłącznej ocenie Pragmatic Play narusza niniejsze Warunki użytkowania.

3.3 Licencja

Niniejszym udzielają Państwo Pragmatic Play nieodwołalnej, wieczystej, zbywalnej, w pełni opłaconej, wolnej od opłat licencyjnych, ogólnoświatowej licencji (łącznie z prawem do sublicencji i cesji na rzecz osób trzecich) i prawa do kopiowania, reprodukcji, utrwalania, adaptacji, modyfikacji, tworzenia dzieł pochodnych, produkcji, komercjalizacji, publikowania, dystrybucji, sprzedaży, licencji, sublicencji, transferu, dzierżawy, transmisji, publicznego wyświetlania, publicznego wykonywania lub udostępniania elektronicznie, nadawania, publicznego komunikowania się za pomocą telekomunikacji, wyświetlania, wykonywania, wprowadzania do pamięci komputera oraz wykorzystywania i praktykowania w jakikolwiek sposób Państwa Treści Użytkownika, jak również wszystkich zmodyfikowanych i pochodnych prac w związku z naszym świadczeniem Usługi, w tym marketingu i promocji Usługi. Ponadto niniejszym przyznają Państwo Pragmatic Play prawo do upoważnienia innych osób do korzystania z wszelkich praw przyznanych Pragmatic Play na podstawie niniejszych Warunków użytkowania. Ponadto niniejszym udzielają Państwo Pragmatic Play prawa do wykorzystania Państwa nazwiska, podobizny i wszelkich innych informacji lub materiałów zawartych we wszelkich treściach użytkownika i w związku z wszelkimi treściami użytkownika, zgodnie z naszą Polityką prywatności. Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo, zrzekają się Państwo wszelkich praw do przypisania i/lub praw moralnych, które mogą Państwo posiadać do Państwa Treści Użytkownika, niezależnie od tego, czy Państwa Treści Użytkownika zostały zmienione lub zmodyfikowane w jakikolwiek sposób. Pragmatic Play nie rości sobie żadnych praw własności do Państwa Treści Użytkownika i nic w niniejszych Warunkach użytkowania nie ma na celu ograniczenia jakichkolwiek praw, które mogą Państwo posiadać do używania i wykorzystywania Państwa Treści Użytkownika. Pragmatic Play nie ma obowiązku monitorowania lub egzekwowania Państwa praw własności intelektualnej do Państwa Zawartości Użytkownika.

3.4 Interakcje użytkownika

Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami Serwisu i wszystkimi innymi stronami, z którymi wchodzą Państwo w interakcje za pośrednictwem Serwisu i/lub gier Pragmatic Play. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do angażowania się w jakikolwiek sposób w te spory. Będą Państwo w pełni współpracować z Pragmatic Play w celu zbadania wszelkich podejrzeń o bezprawną, oszukańczą lub niewłaściwą działalność.

W przypadku sporu z jednym lub kilkoma użytkownikami, zwalniają nas Państwo (oraz naszych urzędników, dyrektorów, przedstawicieli, filie, joint ventures i pracowników) z roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) każdego rodzaju i natury, znanych i nieznanych, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z takimi sporami.

AKTUALIZACJE USŁUGI

Rozumieją Państwo, że Serwis jest serwisem ewoluującym. Pragmatic Play może wymagać od Państwa akceptacji aktualizacji Serwisu i gier Pragmatic Play. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że Pragmatic Play może aktualizować Usługę z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Aby móc korzystać z Serwisu i grać w gry Pragmatic Play, może być konieczna aktualizacja oprogramowania stron trzecich.

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

Nie ograniczając odpowiedzialności Pragmatic Play zgodnie z punktem 6 poniżej, Serwis jest udostępniany na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak jest dostępny” dla Państwa użytku, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym bez ograniczeń gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, nienaruszania praw autorskich oraz gwarancji wynikających z przebiegu transakcji lub zwyczajów handlowych. Pragmatic Play nie gwarantuje, że będą Państwo mogli uzyskać dostęp lub korzystać z serwisu w wybranym przez siebie czasie lub miejscu; że serwis będzie nieprzerwany lub wolny od błędów; że usterki zostaną naprawione; lub że gra lub serwis są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY, ODSZKODOWANIE

Pragmatic Play nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, wtórne, specjalne, karne lub inne podobne szkody, w tym między innymi za utratę przychodów, utratę zysków, utratę danych lub przerwę w działalności lub inne niematerialne straty (jakkolwiek takie straty są kwalifikowane), wynikające z lub związane w jakikolwiek sposób z niniejszymi warunkami użytkowania lub samą usługą, czy to w oparciu o umowę, delikt lub jakąkolwiek inną teorię prawną, i niezależnie od tego, czy Pragmatic Play został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Pragmatic Play nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa za więcej niż kwota, którą zapłacili Państwo Pragmatic Play zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania w ciągu sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień, w którym po raz pierwszy wystąpili Państwo z roszczeniem. Przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że jeśli w takim okresie czasu nie zapłacili Państwo nic Pragmatic Play, Państwa jedynym środkiem zaradczym (i wyłączną odpowiedzialnością Pragmatic Play) w przypadku jakiegokolwiek sporu z Pragmatic Play jest zaprzestanie korzystania z serwisu.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji lub inne ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za pewne rodzaje szkód. W związku z tym niektóre z powyższych wyłączeń i ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do Państwa. W zakresie, w jakim Pragmatic Play nie może, zgodnie z obowiązującym prawem, wyłączyć jakiejkolwiek gwarancji lub ograniczyć swojej odpowiedzialności w sposób określony w niniejszym dokumencie, zakres takiej gwarancji i zakres odpowiedzialności Pragmatic Play będzie minimalnym zakresem dozwolonym przez takie obowiązujące prawo. W szczególności żadne postanowienie niniejszych Warunków użytkowania nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta ani nie wyłącza lub ogranicza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania lub oszustwa Pragmatic Play.

Zgadzają się Państwo zabezpieczyć, bronić i chronić Pragmatic Play przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, szkodami i innymi stratami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wysuwanymi przez osoby trzecie, wynikającymi z lub powstałymi w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu lub naruszeniem przez Państwa niniejszych Warunków użytkowania, jednakże powyższe nie ma zastosowania, jeżeli naruszenie praw nie jest spowodowane Państwa umyślnym lub niedbałym zachowaniem.

LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Witryna Pragmatic Play może zawierać linki do innych stron internetowych („Strony połączone„). Witryny z linkami nie są kontrolowane przez Pragmatic Play i Pragmatic Play nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z tych witryn, w tym bez ograniczeń za jakikolwiek link zawarty w witrynie z linkami lub jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje witryny z linkami. Pragmatic Play nie ponosi odpowiedzialności za webcasting lub inne formy transmisji otrzymywane z jakiejkolwiek strony, do której prowadzi link. Pragmatic Play udostępnia te linki tylko dla Państwa wygody, a włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia Pragmatic Play dla tej strony ani powiązania z jej operatorami. Przyjmują Państwo do wiadomości, że Pragmatic Play nie może ponosić odpowiedzialności za treść Witryn Powiązanych lub za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z Państwa dostępu do nich i potwierdzają Państwo, że taki dostęp lub korzystanie z Witryn Powiązanych odbywa się według Państwa wyłącznego wyboru, uznania i ryzyka.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I PRAWO

Jeśli dojdzie do sporu między Państwem a Pragmatic Play, zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z nami. Niniejsze Warunki użytkowania i wszelkie spory wynikające z nich lub z nimi związane, Polityka prywatności lub Serwis podlegają pod każdym względem prawu Malty, bez względu na decyzje kolizyjne.

Rozdzielność

Państwo i Pragmatic Play zgadzają się, że jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania lub Polityki prywatności Pragmatic Play zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, w całości lub w części, przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, to takie postanowienie będzie, w odniesieniu do takiej jurysdykcji, nieskuteczne wyłącznie w zakresie takiego stwierdzenia nieważności lub niewykonalności, bez wpływu na ważność lub wykonalność tego postanowienia w inny sposób lub w innej jurysdykcji i bez wpływu na pozostałe postanowienia warunków, które pozostaną w pełnej mocy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

10.1 Przyporządkowanie

Pragmatic Play może scedować lub przekazać niniejsze Warunki użytkowania i/lub Zasady ochrony prywatności Pragmatic Play, w całości lub w części, dowolnej osobie lub podmiotowi w dowolnym czasie za Państwa zgodą lub bez Państwa zgody. Nie mogą Państwo scedować lub przekazać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Warunków użytkowania lub Polityki prywatności bez uprzedniej pisemnej zgody Pragmatic Play, a każda nieuprawniona cesja i przekazanie przez Państwa jest bezskuteczna.

10.2 Całość umowy

Niniejsze Warunki użytkowania oraz Zasady uzupełniające i wszelkie dokumenty wyraźnie włączone przez odniesienie do nich (w tym Polityka prywatności Pragmatic Play), zawierają całość porozumienia pomiędzy Państwem a Pragmatic Play i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu, czy to elektroniczne, ustne czy pisemne, czy też ustanowione przez zwyczaj, praktykę, politykę lub precedens, pomiędzy Państwem a nami w odniesieniu do Serwisu.

10.3 Brak odstąpienia

Zaniechanie przez Pragmatic Play żądania lub egzekwowania ścisłego wykonania przez Państwa jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania lub Polityki prywatności Pragmatic Play lub zaniechanie skorzystania z jakiegokolwiek prawa na ich podstawie nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się lub rezygnacja z prawa Pragmatic Play do dochodzenia lub powoływania się na takie postanowienie lub prawo w tym lub innym przypadku.

Wyraźne zrzeczenie się przez Pragmatic Play jakiegokolwiek postanowienia, warunku lub wymogu niniejszych Warunków użytkowania lub Polityki prywatności Pragmatic Play nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek przyszłych zobowiązań do przestrzegania takiego postanowienia, warunku lub wymogu.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie i szczegółowo określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadne oświadczenia, deklaracje, zgody, zrzeczenia się lub inne działania lub zaniechania Pragmatic Play nie będą uważane za modyfikację niniejszych Warunków użytkowania ani za prawnie wiążące, chyba że zostaną udokumentowane na piśmie fizycznym, własnoręcznie podpisanym przez Państwa i w sposób upełnomocniony przez Pragmatic Play.

10.4 Zawiadomienia

Możemy Państwa powiadamiać poprzez posty na stronie www.pragmaticplay.com lub inne środki komunikacji na podane przez Państwa dane kontaktowe. Wszystkie zawiadomienia wymagane od Państwa na podstawie niniejszych Warunków użytkowania lub Polityki prywatności Pragmatic Play powinny mieć formę pisemną i być kierowane na adres: Pragmatic Play, 144, Tower Road, Sliema SLM1604, Malta. Wszelkie zawiadomienia, które przekazują Państwo bez zachowania zgodności z niniejszym rozdziałem o zawiadomieniach, nie mają skutków prawnych.

10.5 Środki zaradcze na zasadzie słuszności

Przyjmują Państwo do wiadomości, że prawa przyznane i zobowiązania podjęte na mocy niniejszego Regulaminu wobec Pragmatic Play mają unikalny, niezastąpiony charakter, którego utrata w sposób nieodwracalny zaszkodzi Pragmatic Play i którego nie można zastąpić wyłącznie odszkodowaniem pieniężnym, tak więc Pragmatic Play będzie uprawnione do nakazu sądowego lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia (bez obowiązku składania kaucji lub poręczenia lub dowodu lub odszkodowania) w przypadku jakiegokolwiek naruszenia lub przewidywanego naruszenia przez Państwa.

Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw do ubiegania się o nakaz sądowy lub inne sprawiedliwe zadośćuczynienie, lub do wstrzymania lub ograniczenia działania Serwisu lub jakiejkolwiek gry Pragmatic Play, wykorzystania wszelkich reklam lub innych materiałów wydawanych w związku z nimi, lub wykorzystania Serwisu lub jakiejkolwiek treści lub innych materiałów używanych lub wyświetlanych za pośrednictwem Serwisu i zgadza się ograniczyć swoje roszczenia do roszczeń o odszkodowanie pieniężne, ograniczone przez punkt 6 (jeśli dotyczy).

10.6 Siła wyższa

Pragmatic Play nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonania wynikające z przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Pragmatic Play, w tym bez ograniczeń za jakiekolwiek niewykonanie niniejszej umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn pozostających poza kontrolą Pragmatic Play, takich jak działania siły wyższej, wojna, terroryzm, zamieszki, embarga, działania władz cywilnych lub wojskowych, pożar, powodzie, wypadki, strajki lub niedobory środków transportu, paliwa, energii, siły roboczej lub materiałów.