POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

Witamy w naszej Polityce prywatności dotyczącej korzystania z naszej witryny internetowej. Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe oraz ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - „RODO”. Niniejsza Polityka prywatności informuje Cię, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową, oraz o Twoich prawach do prywatności i ochrony, a także o tym, jakie prawa chronią Cię na mocy prawa.

Kim jesteśmy

Administratorem Twoich danych osobowych jest PragmaticPlay Limited, firma zarejestrowana na Malcie, z zarejestrowanym adresem: Falcon House, Block E, High Street, Sliema, Malta („Firma”, „My”, „Nasza”). Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie Cię, w jaki sposób Firma zbiera, przetwarza, wykorzystuje, przechowuje i chroni Twoje dane osobowe oraz o Twoich prawach w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Korzystając z naszej witryny internetowej i uczestnicząc w kampanii, potwierdzasz, że przeczytałeś(aś) i całkowicie akceptujesz warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Firma uznaje, że w procesie zbierania Twoich danych osobowych podlegamy przepisom maltańskim i będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z RODO. W przypadku dodatkowych pytań lub wniosków dotyczących tego, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Definicje

W niniejszej Polityce, terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im na mocy RODO lub Warunków korzystania z tej witryny internetowej i powinny być interpretowane zgodnie z ich treścią. Ponadto stosuje się następujące definicje: Użytkownik - osoba korzystająca z Witryny i przeglądająca jej zawartość („Ty”, „Twój”); Usługi - to usługi świadczone przez Firmę za pośrednictwem Witryny. Niniejsza Polityka prywatności ustala warunki, które Firma przestrzega w celu ochrony prywatności swoich użytkowników. Opisuje warunki, na jakich zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji do niniejszej Polityki prywatności, gdy uzna to za stosowne, a wszelkie zmiany nabierają mocy od momentu opublikowania ich na Witrynie. O wszelkich istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności zostaniesz poinformowany(a).

Zasady przetwarzania danych

Szanujemy w pełni Twoje podstawowe prawa i uważamy ochronę Twoich danych osobowych za priorytet. Dlatego podczas przetwarzania Twoich Danych Osobowych kierujemy się następującymi podstawowymi zasadami:

Dostarczamy Twoje dane osobowe tylko w celu legalnego i sprawiedliwego przetwarzania, zapewniając pełną przejrzystość w zakresie tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w celach konkretnych, wyraźnych i zgodnych z prawem, określonych w niniejszej Polityce prywatności, i nie przetwarzamy ich w sposób niezgodny z tymi celami.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym i zgodnym z celami, dla których zostały zebrane.

Dokładamy rozsądnych starań, aby zapewnić dokładność i, w miarę konieczności, aktualizację Twoich Danych Osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania, podejmując wszelkie rozsądne kroki w celu natychmiastowego usunięcia lub poprawy nieścisłości.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w taki sposób, aby zapewnić ich bezpieczeństwo przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Ogólnie rzecz biorąc, przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów, jako Administrator Danych Osobowych.

Rodzaje zbieranych danych osobowych

Firma może zbierać i przetwarzać następujące Dane Osobowe:

Dane Osobowe podczas dostępu do witryny:

Adres IP

Potwierdzenie wieku

Dane urządzenia użytkownika

Ogólne dane kontaktowe

Dane przeglądania

Informacje o preferencjach użytkownika dotyczących witryny

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Firma może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia swoich zobowiązań zgodnie z Warunkami Korzystania, w celu przestrzegania swoich obowiązków prawnych oraz w celach następujących celów:

Administracja i rozwijanie witryny;

Poprawa doświadczenia użytkownika;

Wykrywanie, ściganie i zapobieganie oszustwom oraz ochrona praw użytkowników i praw Firmy;

Zbieranie, przetwarzanie i realizacja statystyk i innych badań w celu poprawy witryny i usług;

Weryfikacja przestrzegania Warunków Korzystania z witryny.

Firma może również prosić o dodatkowe Dane Osobowe tylko na podstawie Twojej legalnej zgody w celach:

Celów komunikacji handlowej, marketingu i reklamy naszych usług lub usług stron trzecich za pośrednictwem SMS, telefonu, e-maila, Internetu, faksu, poczty, mediów społecznościowych i/lub innych odpowiednich kanałów komunikacyjnych.

Celów personalizacji badań rynkowych i/lub analizy, w celu lepszego zrozumienia Twoich potrzeb, preferencji, zainteresowań, doświadczeń i/lub nawyków jako konsumenta.

Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na piśmie pod naszymi danymi kontaktowymi podanymi w niniejszej Polityce. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Twoich Danych Osobowych przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych podmiotów przetwarzających odbywa się zgodnie z umową, która zobowiązuje podmioty przetwarzające do zachowania takiego samego poziomu ochrony danych, jaki przewidziany jest w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem. Nie będziemy ujawniać Twoich Danych Osobowych osobom trzecim poza obszarem Unii Europejskiej. Jednak w przypadku takiego przekazywania danych podejmiemy wszelkie możliwe rozsądne środki, aby zapewnić, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób tak samo bezpieczny, jak w Unii Europejskiej, i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz obowiązującym prawem. Ponadto zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności w celu uwzględnienia transgranicznego przekazu danych i odpowiednich środków ochrony Twojej prywatności. W przypadku, gdy zostaniemy zobowiązani przez sąd lub inny organ administracyjny do przekazania danych w związku z dochodzeniem w sprawie nielegalnej działalności, takiej jak pranie pieniędzy, lub w innych przypadkach, gdy jesteśmy zobowiązani prawem do tego, Firma może przekazać Twoje dane osobowe organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Bezpieczeństwo i poufność danych

W celu zapewnienia odpowiedniego wykorzystania i integralności Twoich Danych Osobowych oraz zapobieżenia nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi, przetwarzaniu, usunięciu, zmianie lub innemu wykorzystaniu, Firma stosuje odpowiednie wewnętrzne polityki oraz podejmuje wszelkie odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i proceduralne bezpieczeństwa oraz techniczne standardy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych przez Firmę odbywa się w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, uwzględniając najnowsze dostępne rozwiązania, koszty wdrożenia i charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności, które jest odpowiednie w każdym przypadku. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie przez upoważniony personel Firmy, który przestrzega surowych zobowiązań dotyczących poufności.

Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu, w którym jest to konieczne do realizacji odpowiednich celów przetwarzania opisanych w niniejszej Polityce, zgodnie z zasadami minimalizacji danych i ograniczenia przechowywania. Ponadto Firma może przechowywać Twoje Dane Osobowe po zakończeniu okresu przechowywania w następujących ograniczonych przypadkach: W przypadku istnienia obowiązku prawnego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wniesienia jakichkolwiek roszczeń przeciwko Firmie do momentu, w którym jest to konieczne do ochrony naszych praw i legalnych interesów w każdym właściwym sądzie i przed jakimkolwiek innym organem państwowym. Po zakończeniu okresu przechowywania Twoje Dane Osobowe zostaną usunięte z naszych baz danych i systemów. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat warunków przechowywania danych dotyczących określonych Danych Osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected].

Twoje prawa

Masz prawo:

Żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji związanych z ich przetwarzaniem i otrzymać ich kopię.

Żądać poprawienia wszelkich błędów lub brakujących danych osobowych.

Żądać usunięcia swoich danych osobowych.

Żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora danych w formacie strukturalnym, powszechnie używanym i czytelnym maszynowo.

Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Wnieść sprzeciw wobec decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wpływa na Ciebie lub ma istotny wpływ na Ciebie.

Wszelkie wnioski związane z tym rozdziałem należy składać na piśmie pod adresem [email protected]. Odpowiemy na wszystkie Twoje wnioski w ciągu jednego miesiąca od ich otrzymania. W uzasadnionych przypadkach ten okres może być przedłużony o kolejne dwa miesiące, jeśli jest to konieczne, uwzględniając złożoność wniosku i liczbę innych oczekiwanych wniosków. W przypadku odmowy Twojego wniosku, udzielimy odpowiedniego uzasadnienia. Jeśli Twój wniosek nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do: pobrania rozsądnej opłaty, uwzględniającej koszty administracyjne związane z dostarczeniem informacji lub przekazaniem lub zrealizowaniem żądanej czynności lub odrzucenia Twojego wniosku. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek, zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości. Jeśli Twoje prawa zostaną naruszone, masz prawo złożyć skargę do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

Twoje obowiązki

Korzystając z naszej strony internetowej i dostarczając swoje dane osobowe, uznajesz, że ​​jesteś zobowiązany do dostarczenia rzetelnych, dokładnych i pełnych informacji na żądanie Firmy. Ponadto masz obowiązek informowania Nas o wszelkich zmianach w swoich danych, aby zapewnić ich aktualność i dokładność. Jeśli zostanie stwierdzone, że naruszasz swoje obowiązki lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że dostarczone przez Ciebie informacje są nieprawdziwe, niekompletne lub w jakikolwiek sposób sprzeczne z obowiązującym prawem lub obowiązującą Polityką prywatności, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia Twojego wniosku o rejestrację lub natychmiastowego zawieszenia lub zakończenia działania Twojego konta bez wcześniejszego powiadomienia. W takim przypadku nie przysługuje Ci prawo do odszkodowania z tytułu odrzucenia Twojego wniosku, zawieszenia lub zakończenia działania Twojego konta.